Regulamin

§ 1. WSTĘP

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.

§ 2. DEFINICJE

 • Usługodawca – zarządzająca Serwisem Anita Szlendak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APS ANITA SZLENDAK, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Hrubieszowie, adres: ul. Polna 36/8, 22-500 Hrubieszów, NIP 9191778398, REGON 06156563, adres poczty elektronicznej: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług elektronicznych lub nabywa Towary za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie
 • Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu www.partyzancilubelszczyzny.pl i nieposiadająca Konta lub do niego nie zalogowana.
 • Dane Osobowe – wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Usługodawcę i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna polegająca na wyodrębnieniu części Serwisu zawierającej zbiór informacji i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, oznaczonej unikalną nazwą (login) i zabezpieczonej hasłem, w której gromadzone są Dane Osobowe Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, w tym historię złożonych Zamówień i dokonanych wpłat;
 • Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Klienta na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Login jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta
 • Newsletter – nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim zainteresowanym cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji od Usługodawcy o usługach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach itp., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Operator Płatności – wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży.
 • Rejestracja – proces tworzenia Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, polegający na podaniu przez Klienta a następnie zapisaniu w Serwisie, wymaganych danych i uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. Proces Rejestracji obejmuje m.in. wybranie odpowiedniego identyfikatora (loginu) i hasła oraz danych kontaktowych.
 • Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.partyzancilubelszczyzny.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający przeglądanie zawartości, dokonywanie Rejestracji, zarządzanie Kontem, a także zamawianie Towarów przez Klientów;
 • Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie i zakupić Towary oraz Usługi oferowane przez Usługodawcę
 • Strona Internetowa – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis.
 • Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną – wykonanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Towar – rzeczy ruchome lub Produkty Cyfrowe wystawione przez Usługodawcę do sprzedaży w ramach Serwisu
 • Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą z wykorzystaniem Serwisu na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem Serwisu.
 • Usługa Elektroniczna – zautomatyzowanausługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i która wymaga niewielkiego udziału człowieka
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną Usługodawcy na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 • Produkty Cyfrowe – dostępne za pośrednictwem Serwisu lub Platformy szkoleniowej treści cyfrowe tj.dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej), zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) prezentowane w szczególności w formie artykułów, e-booków, podcastów, tutorialu.
 • Wydarzenie – spotkania integracyjne, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje lub inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności organizowane przez Usługodawcę w określonym przez niego terminie i miejscu (Wydarzenie Stacjonarne) bądź online tj. realizowane w określonym terminie za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem technologii webcast umożliwiającej obustronną komunikację między prowadzącym Wydarzenie a jego Uczestnikami w czasie rzeczywistym tj. „na żywo”, (Webinar).
 • Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu wskazana przez Klienta w formularzu zgłoszenia na dane Wydarzenie.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne dla każdego Klienta.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.
 5. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje następujące usługi elektroniczne:
  1. przeglądanie zawartości Serwisu;
  2. korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności;
  3. zapis na Newsletter;
  4. składanie Zamówień,
 6. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu wymaga Rejestracji Konta. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Do dokonania skutecznej rejestracji Konta wymagane jest dokładne zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego postanowień.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
  1. udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
  2. podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
  3. podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
  4. przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
  5. umieszczaniu w Serwisie reklam bez zgody Usługodawcy;
  6. podejmowaniu akcji, które mogą przeciążyć Serwis;

a także wszelkich innych działaniach wpływających na poprawne funkcjonowanie Serwisu.

 1. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Usługodawcy bez jego zgody, w tym charakterystycznych elementów grafiki, danych i innych informacji.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta Usługodawca podejmie w stosunku do niego działania odpowiednie do charakteru naruszenia, włącznie z możliwością usunięcia Konta i uniemożliwienia ponownej Rejestracji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących zarówno własnych produktów i usług jak również produktów i usług swoich kontrahentów, w formach stosowanych w Internecie.
 5. Usługodawca komunikować będzie się z Klientem z wykorzystaniem wskazanego przez niego w procesie rejestracji adresu poczty elektronicznej.
 6. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Usługodawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 7. Oprócz Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania dostępu do sieci Internet;
  2. posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny;
  3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak w szczególnosci: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie;
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności połączeń internetowych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Klienta obsługi plików cookie i innych podobnych technologii.
 3. W przypadku korzystania z niektórych usług (np. Newsletter, składanie Zamówień), konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze, za pośrednictwem której Klient może wysyłać i odbierać oraz przechowywać wiadomości i inne dane w ramach odrębnej od Serwisu usługi poczty elektronicznej.
 4. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania i wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa danych prezentowanych w Serwisie. Każdy Klient powinien stosować się do niniejszych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Klienta w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
 5. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu należy wysłać stosowne zapytanie do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl
 6. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne, jednak nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl
 7. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (np. zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe, oprogramowanie typu Adblock Plus lub Flashblock i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu.
 8. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi elektroniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
 10. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Klienta podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z korzystaniem z Serwisu spowodowane brakiem dostępu do Internetu będące po stronie Klienta.

§ 5. PRZEGLADANIE ZAWARTOSCI SERWISU

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Klientom przeglądanie jego zawartości, który następuje każdorazowo z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu. Korzystanie z Usługi nie wymaga Rejestracji, jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu, przy czym postanowienia Polityki Prywatności Serwisu i Polityki Cookie stosuje się odpowiednio.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub uzupełniania treści prezentowanych w Serwisie w dowolnym czasie.

§ 6. REJESTRACJA KONTA

 1. Konto umożliwia Klientowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień,
  2. zawieranie Umów Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego,
  3. przeglądanie historii złożonych Zamówień oraz dokonanych wpłat.
 1. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna. Do dokonania skutecznej Rejestracji Konta wymagane jest dokładne zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego postanowień.
 2. Klient może mieć zarejestrowane wyłącznie jedno Konto w Serwisie.
 3. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, oraz określić swój identyfikator (Login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie, zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a następnie nacisnąć przycisk „Zarejestruj się” lub podobny.
 4. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem Loginu, zajętego uprzednio przez innego Klienta.
 5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wymienione w formularzu są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi.
 6. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego Klient otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z informacją o aktywacji Konta wraz z aktualnym Regulaminem. Z tą chwilą zawarta zostaje na czas nieokreślony umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi na prowadzenie Konta i od tego momentu Klient ma możliwość zalogowania się (autoryzacji) do Serwisu i korzystania z jego funkcjonalności.
 7.  Zarejestrowany i zalogowany Klient może edytować i poprawiać dane podane podczas Rejestracji, z wyjątkiem Loginu (identyfikatora), który pozostaje niezmienny.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie. Zabronione jest udostępnianie Konta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł i Loginów do Kont innych Klientów.
 9. W przypadku osób fizycznych do założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 10. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej jest wyłącznie odpowiedzialny za wskazanie i utrzymywanie właściwego adresu poczty elektronicznej do korespondencji z Usługodawcą, a także jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, aby komunikacja ta odbywała się wyłącznie za pośrednictwem osoby lub osób przez niego upoważnionych.
 11. Wypowiedzenie przez Klienta Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi na prowadzenie Konta może nastąpić w każdym czasie przez wysłanie stosownej wiadomości bezpośrednio do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl
 12. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie Konto Klienta z Serwisu. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta umowy na prowadzenie Konta po złożeniu Zamówienia Usługodawca usunie Konto nie wcześniej niż po zrealizowaniu tego Zamówienia.
 13. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy i usunięcia Konta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 14. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy na jego prowadzenie i od tego momentu Klient traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
 15. W razie śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez Usługodawcę nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia tej umowy.

§ 7. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną i jest dostępna od chwili skutecznego dokonania przez Klienta jej subskrypcji (zamówienia) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w Formularzu Zamówienia podczas składania Zamówienia, lub za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza Rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 2. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówiony biuletyn elektroniczny zawierający w szczególności informacje handlowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Możliwość korzystania z Usługi Newsletter przez adresata jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy zawiera:
  1. informację o nadawcy;
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości;
  3. informację o sposobie rezygnacji z Newslettera.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisać się z Usługi Newsletter (rezygnacja z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej do niego w ramach tej usługi lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

§ 8. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwy jest zakup uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę Wydarzenia.
 2. Klient za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie wskazuje Uczestnika Wydarzenia i przesyła go Usługodawcy drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenia na Wydarzenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc na dane Wydarzenie. O zakwalifikowaniu się Uczestnika na dane Wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Klienta i złożenia Zamówienia w jego imieniu. W przypadku braku takiego upoważnienia Usługodawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia.
 5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za uczestnictwo w Wydarzeniu w terminie wskazanym w opisie danego Wydarzenia prezentowanym w Serwisie i sposób określony w § 12 Regulaminu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu. Usługodawca dopuszcza dla określonych kategorii Klientów (np. urzędy, sektor publiczny) możliwość zapłaty ceny po odbyciu danego Wydarzenia.
 6. W przypadku Webinaru link do niego oraz kod dostępu będzie przesłany Uczestnikowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.
 7. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do ich użytku. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, zmieniane, kopiowane, udostępniane publicznie lub rozpowszechniane – w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
 9. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczy Wydarzenie. Usługodawca nie gwarantuje Uczestnikowi osiągnięcia założonego przez niego skutku edukacyjnego związanego z tematyką Wydarzenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 10. Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie, chyba że w opisie Wydarzenia poinformowano o ponoszeniu tych kosztów przez Usługodawcę.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu/dostępu oraz uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków a także zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla innych Uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba Uczestników. Informacja o odwołaniu lub przesunięciu terminu Wydarzenia zostanie przesłana do Klienta drogą elektroniczną na podany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej nie później niż na 7 dni robocze przed terminem Wydarzenia.
 13. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Klient ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowany termin mu nie odpowiada. Jeśli jednak Klient wyraźnie zaakceptuje zaproponowany przez Usługodawcę kolejny termin Wydarzenia wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego terminu Wydarzenia w każdej chwili w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności takich jak nagła niedyspozycja trenera, czynniki pogodowe itp.
 15. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z powodu sytuacji losowych Usługodawca zwróci Klientowi w terminie 14 dni roboczych od zaplanowanej daty Wydarzenia w całości uiszczoną opłatę za Wydarzenie.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej Wydarzenie w przypadku zaistnienia sytuacji losowych i nie stanowi to zmiany warunków Umowy. W takiej sytuacji prowadzący realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych na Wydarzeniu zagadnień.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia Stacjonarnego przedstawionego w ofercie, na obiekt znajdujący się w tym samym mieście i o takim samym lub wyższym standardzie. Taka zmiana nie stanowi zmiany warunków Umowy. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich Uczestników o zmianie miejsca nie później niż 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem Wydarzenia.
 18. W przypadkach uniemożliwiających przeprowadzenie Wydarzenia Stacjonarnego, będących wynikiem stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęski żywiołowej lub stanu epidemii, Usługodawca zastrzega sobie prawo jego przeprowadzenia w formie online (Webinar) z tym samym zakresem merytorycznym i – jeśli to możliwe – w tym samym terminie. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w Wydarzeniu bez ponoszenia żadnych kosztów, jeśli zaproponowana zmiana mu nie odpowiada. Jeśli jednak Klient wyraźnie zaakceptuje propozycję Usługodawcy, wówczas obowiązują go nadal zasady uczestnictwa zgodne z pierwotnym Zamówieniem.
 19. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. O swojej rezygnacji obowiązany jest powiadomić Usługodawcę przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl  
 20. W przypadku rezygnacji Uczestnika w Wydarzeniu na co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem, uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zwrócone Klientowi w pełnej wysokości.
 21. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Wydarzeniu na mniej niż 14 dni przed jego planowanym terminem lub w dniu jego rozpoczęcia Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 22. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu bez zgłoszenia rezygnacji równoznaczne jest z należytym wykonaniem Umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności nie stanowi podstawy do zwrotu zapłaconego wynagrodzenia za udział w Wydarzeniu. Usługodawca może wyrazić zgodę na uczestnictwo innej osoby w zastępstwie Uczestnika w Wydarzeniu, o ile zostanie powiadomiony o takiej zmianie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sklep@partyzancilubelszczyzny.pl nie później niż w dniu poprzedzającym termin Wydarzenia.
 23. Każdy Uczestnik po zakończeniu Wydarzenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w danym Wydarzeniu.
 24. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest również zamówienie Wydarzenia na indywidualne zamówienie Klienta. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po uzgodnieniu parametrów i cech usługi z Klientem, zostanie ona przygotowana i wykonana zgodnie z poczynionymi ustaleniami.
 25. Zapisy niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta opisanych w Regulaminie.

§ 9.  SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep Internetowy jest dostępny na stronie internetowej www.partyzancilubelszczyzny.pl.  Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.  
 2. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie Zamówienia. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny bądź w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem lub możliwością zapoznania się Klient kontynuuje korzystania z Serwisu, w szczególności składa Zamówienie.
 4. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem formularzy zamieszczonych bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
 5. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia podając Dane osobowe wskazane jako obowiązkowe, sposób płatności oraz miejsce i sposób dostawy.
 6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, jednak zamówienia złożone w dni wolne od pracy (niedziele i święta) będą realizowane w najbliższy dzień roboczy.
 7. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 8. Wybór Towaru dokonywany jest poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Towaru w wirtualnym koszyku nie stanowi jego rezerwacji. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przez zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia oferty na zakup takiego Produktu i niezrealizowanie takiego Zamówienia, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje o:
  1. przedmiocie Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej cenie zamawianych Towarów,
  3. wybranym sposobie i kosztach dostawy;
  4. wybranej metodzie zapłaty.
 1. W trakcie składania Zamówienia Towaru do momentu naciśnięcia przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym wyboru Towaru, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 2. Naciśnięcie przycisku ZAMAWIAM I PŁACĘ oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu wybranych przez niego Towarów na zasadach opisanych w Regulaminie
 3. Po złożeniu skutecznego Zamówienia Klient otrzyma od Usługopdawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość zwrotną zawierającą podstawowe informacje dotyczące jego Zamówienia, w tym: ilości zamówionych Towarów, ich ceny i kosztów dostawy, wybranego rodzaju dostawy i płatności, przewidywanego czasu realizacji Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Usługodawcę oferty Klienta.
 4. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca dokona jego weryfikacji, a następnie prześle Klientowi kolejną wiadomość na podany adres poczty elektronicznej, w której potwierdzi realizację złożonego przez Klienta Zamówienia („Potwierdzenie realizacji zamówienia”) co jest równoznaczne z przyjęciem jego oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie.
 5. W trakcie realizacji Zamówienia (tj. w czasie po jego złożeniu) Klient nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 9 Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia zostanie przyjęta przez Usługodawcę do realizacji, zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczy wyłącznie potwierdzonych przez Usługodawcę Towarów.
 7. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Usługodawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, jest podawany na stronie internetowej zawierającej opis danego Towaru.
 8. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę.

§.10 DOSTAWA

 1. Usługodawca dostarcza Towar Klientowi zgodnie z warunkami wskazanymi w Zamówieniu.
 2. Dostawy odbywają się w Dni robocze. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jako złożone w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu złożenia Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów jest odpłatna. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) ponosi Klient. Ich wysokość wskazana jest Klientowi przy składaniu Zamówienia.
 4. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny i jest możliwy po uprzednim dokonaniu zapłaty.
 5. Wysyłka Towaru może nastąpić wyłącznie po uprzedniej zapłacie za Towar i wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy.
 6. Czas wysyłki zamówionych Towarów wskazywany jest w podsumowaniu Zamówienia.
 7. Towar dostarczany jest na podany przez Klienta adres. Odbiór przesyłki przez Klienta lub osobę, która wykazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczne doręczenie Towaru.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta jak również za utratę lub uszkodzenie Towaru w przypadku pozostawienia go przez przewoźnika lub kuriera na polecenie i za zgodą Klienta u osoby nieupoważnionej lub pod innym adresem, w szczególności u ochrony, zarządcy budynku, sąsiada, w skrytce pocztowej itp..
 9. Zmiana adresu dostawy jest możliwa za zgodą Usługodawcy do czasu wydania Towaru dostawcy przez Usługodawcę. W celu zmiany adresu dostawy, na Koncie Klienta, w rubryce „dane osobowe” należy dodać dodatkowy adres dostawy, zapisać zmiany, następnie drogą elektroniczną, na adres sklep@partyzancilubelszczyzny.pl, wysłać dyspozycję zamiany adresu dostawy, ze wskazaniem nowego adresu dostawy.
 10. Z chwilą wydania Towaru na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 11. W przypadku Klienta będącego Konsumentem za wydanie Towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora.
 12. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Towaru po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się z Usługodawcą.
 13. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą za wydanie Towaru uważa się powierzenie go przez Usługodawcę przewoźnikowi lub spedytorowi.
 14. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
 15. W razie nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta Usługodawca ma prawo obciążyć go kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy.

§ 11. CENY I PROMOCJE

 1. Ceny sprzedaży wskazane są każdorazowo przy danym Towarze oferowanym w ramach Serwisu.
 2. Wszystkie ceny prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.
 3. Strony są związane ceną nabycia Towaru w przypadku złożenia przez Klienta skutecznego Zamówienia i zaakceptowania go przez Usługodawcę.
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz innych kosztów wykonania Umowy Sprzedaży, w szczególności dodatkowych opłat naliczanych przez operatorów płatności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 7. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 8. Promocje w ramach Sklepu Internetowego nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 12. PŁATNOŚCI

 1. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
 2. Do dokonania przez Klienta płatności w Serwisie, niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 3. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
 4. Przed dokonaniem płatności Klient powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
 5. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
 6. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Klienta dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność.
 7. Akceptując postanowienia Regulaminu Klienci nie będący Konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia, a w przypadku Umów Sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. Skorzystanie z prawa odstąpienia następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (Konsument) lub Załącznik nr 2 (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy
 8. Koszty zwrotu (odesłania) Towaru ponosi Klient
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazała Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta dostarczenie treści cyfrowych ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Usługodawca wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł z Usługodawcą posiada dla niego charakter zawodowy, weryfikowany na podstawie wpisu tego Przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 12. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 14. REKLAMACJE

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub gdy przedmiot umowy ma wadę.
 2. Wszelkie reklamacje z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: sklep@partyzancilubelszczyzny.pl
 3. z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Konsumenta wnoszącego reklamację.
 4. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Konsumenta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych będących po stronie Konsumenta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Konsumenta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Konsumenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Konsumenta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§ 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami i nie mają zastosowania do Konsumentów jak również Przedsiębiorców na prawach konsumentów.
 2. W przypadku Umów Sprzedaży w obrocie między Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych Towarów.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi w stosunku do niego odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz nie wyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej i podlegają prawnej ochronie. Prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub/i ich twórcom.
 2. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, agregowania lub modyfikowania jakichkolwiek danych oraz innych informacji zamieszczonych w Serwisie, w szczególności zakazuje się automatycznego pobierania zawartości Serwisu i prezentowania jej poza Serwisem bez pisemnego zezwolenia Usługodawcy. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do materiałów Serwisu.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Danych Osobowych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Klient, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane Osobowe można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
 2. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, nie później niż 14 dni przed planowaną datą wejścia zmian poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej powiadomienia wskazującego datę wejścia w życie zmian wraz z załączonym zaktualizowanym Regulaminem, jak również poprzez zamieszczenie stosownej informacji o zmianie na stronie internetowej Serwisu.
 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jej danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klientów będących Konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klienta oraz Usługodawcę.
 8. Prawem właściwym dla Umów/Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Usługodawcą w ramach Serwisu, jest prawo polskie.